logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Bekijk onze publicaties en download ons jaarverslag.
Meer info
line

Doelstellingen

 

Het realiseren van mestverwerking vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Het is de taak van het VCM om, als platform tussen de overheid en het bedrijfsleven, de vereiste inspanningen van beiden te vergemakkelijken. 

Het VCM realiseert dit door het uitvoeren van volgende hoofdtaken: 

 • Het initiëren en coördineren van structureel en thematisch overleg tussen de overheid en de betrokken sectoren.

 • Het verrichten van beleidsondersteunend werk via o.a.:

 1. het opmaken van studies rond bepaalde thema’s zoals innovatieve mest- en digestaatverwerkingstechnieken;
 2. het oplijsten van de knelpunten inzake mestverwerking;
 3. het jaarlijks opstellen van een studie over de evolutie van de operationele en beschikbare mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen (VCM-enquête).
 
 • Het uitbouwen van een kenniscentrum met betrekking tot alle aspecten rond mestverwerking, met een bijzondere focus op de maximale valorisatie van nutriënten uit mest en reststromen bij mestverwerking.

 • Algemene informatieoverdracht via brochures, website, elektronische nieuwsbrief, sociale media, studiedagen, persberichten, bezoeken aan praktijkinstallaties, enz.

 • Internationale samenwerking: door o.a. deelname aan Europese projectwerking (Interreg, Horizon2020, …), toelichting aan andere lidstaten met mestoverschotten over de Vlaamse mestverwerking, organisatie van een internationaal congres ManuREsource, deelname aan internationale uitwisselingen, etc.

 • Het informeren van alle betrokkenen door het geven van onafhankelijk eerstelijnsadvies over ondermeer:

 1. de keuze van de technologie;
 2. het oplijsten en begrijpaar maken van de diverse wetgevingen wat betreft erkenningen, verwerkingsplicht, transport, export en afzet van eindproducten.
VCM wordt ondersteund door een grote variëteit aan leden. Dankzij deze structuur, kan VCM haar onafhankelijke positie waarborgen.

 

 

 
Doelstellingen

Created by Westsite