logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 

Bekijk ons nieuwsarchief onderaan de pagina
line

Nieuws

 
VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw
datum19-06-2017

VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zijn rekenmodel voor de ammoniakemissie van landbouw geactualiseerd. Het EMAV-model kan meer gedetailleerde input verwerken. “De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest werd uitgebreid. Ook krijgen we nu een duidelijk beeld van de ammoniakemissie die met mestverwerking gepaard gaat. Verder kunnen we de emissie op het niveau van de stal berekenen of een prognose maken”, legt VMM uit.
Jaarlijks rapporteert VMM over de evolutie van de emissie van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de verschillende sectoren. Voor de landbouwsector is onder meer de ammoniakemissie van belang. Deze emissie wordt jaarlijks berekend met het Emissiemodel Ammoniak Vlaanderen of kortweg EMAV.

Dat rekenmodel is omgedoopt tot EMAV 2.0 omdat het een update kreeg. De vernieuwde versie houdt rekening met de recente evolutie van het mestbeleid en de maatregelen in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Het wordt onder meer afgestemd op de meest actuele lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen. VMM voegt nog toe dat het rekenmodel ook geoptimaliseerd is aan de hand van nieuwe kennis van emissiefactoren, aannames en technologische verbeteringen.

De verwerking van meer gedetailleerde data van de Mestbank laten toe om de ammoniakemissie te berekenen tot op het niveau van de stal. De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest is meer in detail uitgewerkt. Ook het luik mestverwerking is grondiger uitgewerkt en in het model geïntegreerd. Dit laat toe een duidelijk beeld te krijgen van de ammoniakemissie die met mestverwerking gepaard gaat. Belangrijke inputdata zijn bijvoorbeeld de mestverwerkingstechnieken, emissiecoëfficiënten en hun geografische ligging.

Dankzij de actualisatie van EMAV 2.0 kan VMM voortaan de emissie van één exploitatie met een vereenvoudigd model doorrekenen. Een analytische tool maakt het mogelijk om beleidsdoelstellingen af te toetsen of prognoses te maken.

Bron: VMM Nieuwsbrief Created by Westsite