logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 

Bekijk ons nieuwsarchief onderaan de pagina
line

Nieuws

 
Overgangsmaatregel varkensmest t.e.m. 30 april 2018
datum13-02-2018

Overgangsmaatregel varkensmest t.e.m. 30 april 2018

Overgangsmaatregel varkensmest t.e.m. 30 april 2018

Om de mestsamenstellingen van varkensmengmest te bepalen, laat de Mestbank naast het gebruik van vrachtstalen uitzonderlijk tot en met 30 april 2018 ook de volgende stalen toe:

  • mengstalen genomen door een staalnemer-verwerker, bij aankomst op de mestverwerkingsinstallatie
  • putstalen genomen door een staalnemer van een erkend laboratorium

De landbouwers mogen de analyseresultaten van die stalen gebruiken voor hun mestafzet gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de dag dat de staalname werd uitgevoerd.

Let op: resultaten van putstalen en mengstalen komen niet in aanmerking voor de bepaling van een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling.

Alles wijst erop dat er na april voldoende capaciteit zal zijn om de varkensmengmest te bemonsteren op basis van vrachtstalen. Vanaf 1 mei 2018 schakelen we dan ook definitief over op vrachtstalen voor varkensmest.

Keuze voor forfait of analyse

Het principe van de jaarlijkse keuze voor ofwel forfait ofwel analyse voor het bepalen van de mestsamenstelling wijzigt niet. Landbouwers die hun keuze nog niet hebben gemaakt, kunnen dat nog altijd doen via het Mestbankloket in het menu ‘Aanvragen’. Ze kunnen hun keuze maken per mestcode. Voor bepaalde mestcodes bestaat geen forfaitaire waarde en moet altijd met analyses gewerkt worden. Hieronder vindt u een overzicht van de mestcodes voor vloeibare varkensmest. Per code wordt vermeld of kan worden gekozen voor een forfaitaire waarde.

Dier/staltype

Mestcode

Omschrijving

Forfait

Analyse

Zeugen en biggen

9

mest van zeugen en biggen tot 20 kg

ja

ja

Zeugen kraamstal

46

enkel mest van de zeugen in de kraamstal (incl. biggen tot 7kg)

nee

ja

Zeugen dekstal

45

enkel mest van de zeugen in de dekstal

nee

ja

Biggen

499

enkel mest van de biggenbatterij (7kg – 20kg)

ja

ja

Vleesvarkens

12

vleesvarkensmest

ja

ja

Als meerdere van de bovenstaande mestsoorten gemengd voorkomen op een bedrijf, valt die mengeling onder de mestsoort “Mengeling varkensmest” (code 747). In dat geval kan alleen met analyses worden gewerkt.

Voor meer info kunt u terecht op onze website www.vlm.be. Kies daar voor: Mestbank > Dierlijke productie > Mestsamenstellingen vanaf 2018. U kunt ook contact opnemen met de VLM in uw regio:

 Created by Westsite