logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Investeringsaftrek

 

De federale overheid biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor:
- energiebesparende investeringen
- milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling

De investeringen in materiële of immateriële vaste activa moeten in België gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit van de belastingsplichtige. De belastbare winst van een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden verminderd worden met een éénmalige aftrek, een gespreide aftrek of via het systeem van belastingskrediet. Voor de energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verbonden is, is er een verhoogde aftrek van 15,5%. Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt de verhoogde aftrek 14,5%; voor het aanslagjaar 2015 bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Meer info vindt u hier terug.

Om in aanmerking te komen moeten de energiebesparende investeringen kunnen worden gerangschikt onder één van de categorieën opgenomen in de lijst van energiebesparende investeringen (o.a. investeringen in WKK en energetische valorisatie van biomassa). Ook land- en tuinbouwbedrijven (natuurlijke en rechtspersonen) kunnen van dit voordeel genieten. De belastingplichtigen die worden belast op forfaitaire grondslagen van aanslag, waarbij de afschrijvingen forfaitair zijn ingecalculeerd, komen niet in aanmerking.

Voor de milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling is er geen lijst. Het moet gana om investeringen ter bevordering van activiteiten in onderzoek en ontwikkeling. De producten en technieken die resulteren uit deze O&O-activiteiten mogen geen negatief effect op het leefmilieu hebben.

Procedure

Formulier 275U of 276U moet ingevuld, gedateerd en ondertekend bij de belastingsaangifte worden toegevoegd. De belastingsplichtige, die geopteerd heeft voor de gespreide aftrek moet dit formulier elk jaar bij zijn aangifte voegen tot het volledig investeringsbedrag is afgetrokken.

Voor energiebesparende investeringen moet het fiscaal attest digitaal worden aangevraagd bij het Vlaams EnergieAgentschap (VEA), ten laatste 3 maanden na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn gerealiseerd. Via deze link kunt u een aanvraag indienen om een attest te verkrijgen.

Voor meer info kunt u terecht bij:
Vlaamse Overheid - Vlaams Energie Agentschap
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
T 02 553 46 00
E-mail: energie@vlaanderen.be
www.energiesparen.be

Voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling moet bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van het tijdperk waarin de bedoelde bestanddelen zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een attest worden bijgevoegd. Een aanvraagformulier dat het milieuvriendelijk karakter van de investering moet bevestigen, kan je hier downloaden

Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met volgende instantie:  

Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen
Graaf de Ferraris - gebouw, 2e verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
T 02 553 85 03
E-mail: attest-O-O@lne.vlaanderen.be

Meer informatie vindt u ook terug in de VLAO-brochure 'U werkt energie- en milieubewust'.

*laatste aanpassing juli 2015 


Created by Westsite