logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Enquête 2015

 

Operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 1 januari - 31 december 2015 De invloed van MAP5 op de mestverwerking vermoedelijk pas in 2016 merkbaar

Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging over het jaar 2015 kwam naar voren dat er bijna 40,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt in Vlaanderen. Opnieuw is er een stijging (3%) te zien, maar deze is veel minder sterk dan het jaar ervoor (13%). Het grootste gedeelte (49%) van de stikstofverwerking werd gerealiseerd door de verwerking en export van varkensmest (in totaal 20 miljoen kg N), gevolgd door de verwerking en export van pluimveemest (in totaal 15 miljoen kg N).Is er wel voldoende capaciteit in Vlaanderen om het overschot aan mest te verwerken?
Naast een lichte stijging van de operationele verwerkingscapaciteit (+3%) is er ook een kleine stijging van de gebouwde capaciteit (+1%). De vrije capaciteit blijft net als vorig jaar 23%, waarbij het grootste aandeel vrije capaciteit zich in de provincie West-Vlaanderen bevindt. 14% van de mestverwerkers geven aan dat de vrije capaciteit van hun installatie te wijten is aan onvoldoende aanbod van mest.
In 2015 is er 1 nieuwe installatie opgestart (biologie) en was er 1 faillissement (eigenlijk al halverwege 2014 failliet).
In 2016 wordt de opstart van 1 nieuwe installatie verwacht.
 
Evolutie export ruwe mest
In 2013 bleek de export van ruwe varkensmest naar Nederland sterk gestegen te zijn (51%), gevolgd door een minder sterke, maar blijvende stijging in 2014 (+6%). In 2015 is er opnieuw een (lichte) daling te zien (5 807 ton). Door de daling van de N-inhoud van geëxporteerde varkensmest naar Nederland in 2015 is deze daling vooral merkbaar in kg N (daling van 20%).
De export van ruwe pluimveemest is met 31% gestegen ten opzichte van 2014 (+ 1,6 miljoen kg N); uitgedrukt in tonnages is er een stijging van 9% waar te nemen.

Evolutie export verwerkte mestproducten
Frankrijk blijft nog steeds het belangrijkste land voor export van Vlaamse mestproducten (hoofdzakelijk biothermisch gedroogde mest), gevolgd door bekalkte mest. De export richting Duitsland is iets gedaald (van 3% naar 1% t.o.v. de totale tonnages geëxporteerde verwerkte mestproducten); de export naar Nederland is dan weer iets gestegen (van 35% naar 40%), voornamelijk door een stijging van export van chamignonsubstraat. De export naar andere landen (binnen of buiten Europa) blijft stabiel. VCM zal in de toekomst meer proberen in te zetten op de verkenning van nieuwe afzetmarkten voor Vlaamse mestproducten.
 
Invloed van het nieuwe mestactieplan (MAP5) op de mestverwerking?
In 2015 is slechts een lichte stijging van de operationele verwerkingscapaciteit te zien. Gezien de strengere bemestingsnormen pas ná de voorjaarsbemesting 2015 in voege zijn gegaan, en de uitzonderlijk natte weersomstandigheden in 2016, wordt verwacht dat in 2016 opnieuw meer mest zal verwerkt worden.

Het volledige rapport vindt u hier.
Voor meer informatie:
Secretariaat VCM
050/40.72.01
0497/52.48.55 


Created by Westsite