logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Internationaal congres: ManuREsource 2015

 

Op 3 en 4 december vond in Gent de tweede editie van het ManuREsource congres plaats. Dit internationaal congres besteedt specifiek aandacht aan alles wat met management en valorisatie van mest te maken heeft, en is hierdoor uniek in zijn genre. Zowel een goed beheer van mest op het landbouwbedrijf, als de visie van lokale overheden en de Europese inzet op een meer circulaire economie passeerden de revue. De nodige aandacht ging hierbij naar nieuwe technologieën voor mestbe- en –verwerking, maar ook pittige discussies rond een “Europese mestmarkt” werden niet geschuwd. De organisatie mocht opnieuw meer dan 170 gasten uit 21 landen verwelkomen. Mest is en blijft een actueel onderwerp!

Op bezoek bij Fertikal en demonstratie van de NIR-technologie

Voorafgaand aan het congres werd met de deelnemers een bezoek gebracht aan Fertikal in Kallo. Hier produceert men organische en organo-minerale meststoffen op basis van mest. De internationale bezoekers waren onder de indruk van de georganiseerde en grootschalige aanpak van de export van overtollige nutriënten uit Vlaanderen.

Er werd bovendien een demonstratie gegeven door sponsor D-Tec, die  een Nabij Infrarood (NIR) sensor ontwikkelde om in real time de nutriëntensamenstelling van de mest te bepalen. Dit mobiele systeem biedt de akkerbouwer en/of mestverwerker de mogelijkheid om onmiddellijk bij het lossen reeds de gemiddelde samenstelling van de geleverde mest te kennen, en biedt dus heel wat opportuniteiten voor de toekomst. 

Beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek

Sibylle Verplaetse van het kabinet van minister Schauvliege benadrukte in haar openingsspeech de noodzaak voor meer samenwerking inzake mestbeheer. Een ideaal startpunt voor het debat met beleidsmakers uit Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Finland, Wallonië en Vlaanderen. Lidstaten met lokale mestoverschotten zijn eerder regel dan uitzondering in Europa. Elke overheid benadert de mestproblematiek anders, ondanks een overkoepelend Europees beleid.

Francesco Presicce van de Europese Commissie benadrukte de opportuniteiten van de herziening van de Europese Meststoffenwetgeving (EU 2003/2003) voor een meer circulaire aanpak van de nutriëntenproblematiek. Een herziening kan een geharmoniseerde Europese markt voor organische meststoffen zoals verwerkte mest en digestaten mogelijk maken. Uit het publiek en panel kwamen kritische vragen met betrekking tot de definitie van “kunstmest” en “dierlijke mest” in de Nitraatrichtlijn, die in strijd is met recuperatie van mest-nutriënten voor gebruik als kunstmest. Dhr. Presicce benadrukte echter dat producten uit mest met gelijkaardige kenmerken als minerale meststoffen door het Nitraatcomité kunnen erkend worden als minerale meststof.Tijdens het debat werden regionale verschillen blootgelegd. Finland staat aan de start van een mestwetgeving, en wil lokale besturen betrekken in een herlokalisatie van veestapel en akkerbouw, om op deze manier lokaal sterk geconcentreerde mestproductie te vermijden.


Wallonië was enigszins een buitenbeentje in het debat, doordat er lokaal geen mestoverschot aanwezig is. De Waalse overheid gelooft sterk in de kringloopgedachte op het niveau van het landbouwbedrijf, en wil externe inputs mijden waar mogelijk. Mocht een Europese verordening voorzien in een geharmoniseerde mestmarkt, is men bereid het “afval”-statuut van mest onder bepaalde voorwaarden te herzien.

Vlaanderen, en in toenemende mate ook Nederland, is koploper inzake het verzamelen van data rond meststofgebruik en mestsamenstelling, alsook de opvolging en tracering van transporten. Het zijn de twee Europese lidstaten waar de controle op de implementatie van het mestbeleid het hoogst is. Door de regio Niedersachsen uit Duitsland wordt hier met veel interesse naar gekeken, en hoopt men zo snel mogelijk te kunnen starten met het verzamelen van deze gegevens.

Alle panelleden waren het roerend eens dat de vele internationale mesttransporten grensoverschrijdende data-uitwisseling onontbeerlijk maken.

Gelijk speelveld

In het Europese streven naar een circulaire economie, is een gelijk speelveld tussen meststoffen afkomstig van dierlijke mest en meststoffen afkomstig van de chemische industrie onontbeerlijk. De karakteristieken en samenstelling van de meststof bepalen zijn positie op de markt. Er is een tweeledige opdracht voor onderzoekers enerzijds en beleidsmakers anderzijds. Lever afdoende bewijs dat de meststof in kwestie de kenmerken van een minerale meststof benadert, en voorzie voldoende flexibiliteit in de wetgeving om het statuut van de meststof louter op basis van plantbeschikbaarheid en samenstelling te kunnen bepalen.

Wat volgde was een uitgebreid overzicht in verschillende parallelle sessies van internationaal onderzoek rond bemesting, energieproductie uit mest, technologische innovaties, nutriëntrecuperatie, impact op het milieu, kwaliteit van mestproducten, etc.

Vraag naar organische meststoffen

Niet alle landen worden geconfronteerd met een hoge nutrientendruk; in sommige regio’s is de nutriëntenbalans in evenwicht of is er zelf een tekort aan nutriënten voor een optimaal bodembeheer. Het programma bood deze keer dan ook ruimte voor een toelichting van de Zweedse en Poolse landbouwsituatie.Het congres was opnieuw een uitstekende gelegenheid om over de landsgrenzen heen expertise uit te wisselen en inspirerende mensen te ontmoeten. De recente aanpassing van de ‘Circular Economy Package’, waaronder ook de revisie van de meststoffenwetgeving valt, is zeker een beloftevolle evolutie voor het faciliteren van afzet voor organische meststoffen en bio-nutriënten, maar er ligt nog heel wat werk voor de boeg in het creëren van een gelijk speelveld voor meststoffen. De taak van zowel wetenschappers als beleidsmakers gedurende de komende jaren is dus duidelijk: er is nood aan verdere wetenschappelijke onderbouwing over de kenmerken van meststoffen, genereerd uit dierlijke mest, alsook een revisie van de Europese wetgeving omtrent de bepaling van het statuut van de meststof.

De organisatie kijkt nu al uit naar de derde editie die zal plaatsvinden in december 2017. Wat de locatie wordt, is nog niet gekend, maar een uitbreiding naar het buitenland wordt niet uitgesloten!

 


Created by Westsite