logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Starter

 

De realisatie van mestverwerking kadert binnen een aantal uiteenlopende wetgevingen op diverse bestuurlijke niveaus. Het is niet evident om in dit kluwen van wetgeving je weg te vinden. Bovendien wordt een startende mestverwerker met allerlei keuzes en vragen geconfronteerd: Welke mestverwerkingstechniek zal ik gebruiken? Hoe plant ik de installatie in de omgeving in? Heb ik recht op subsidies? enzovoort. 

Bij deze zaken willen we als VCM een helpende hand toesteken en een overzicht geven van alle relevante informatie. Deze starterspagina is een eerste leidraad waarbij links voorzien zijn naar de uitgebreidere info op andere plaatsen binnen deze VCM-website.  

Bij bijkomende vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. 
 
 

Zelf investeren of niet? 

U hebt als landbouwer verschillende mogelijkheden om uw mest te gaan verwerken. Ofwel kan u zelf een mestverwerkingsinstallatie bouwen of u kan mee-investeren in een andere installatie of u kan ervoor kiezen om uw mest af te voeren naar een bestaande installatie.

Indien u zelf wil investeren in een installatie, dan hebt u ongetwijfeld heel wat vragen. Via bovenstaande vragen loodsen wij u doorheen de specifieke informatie, voor u van toepassing. 

In sommige gevallen is het niet aangeraden om zelf te investeren in een installatie. Zo kan het voorkomen dat dergelijke investering niet past binnen de huidige bedrijfsvoering of dat er geen geschikte inplantingsplaats voorhanden is. Dan kan u mee-investeren in een andere initiatief of u kan uw mest aanvoeren naar een operationele installatie

Het maken van deze keuze is vaak niet zo eenvoudig. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Wij kunnen u als VCM hierbij helpen. Maak hiervoor een afspraak met een VCM-adviseur. 
 

Keuze van mestverwerkingstechniek

De laatste jaren was het niet stil rond mestverwerking. Bestaande technieken werden verfijnd, nieuwe technieken werden ontwikkeld. 
Op tientallen bedrijven in Vlaanderen worden deze technieken toegepast. De verwerking van pluimveemest gebeurt hoofdzakelijk door biothermische droging of door de export van ruwe mest. Bij de verwerking van varkensmest op bedrijfsniveau zijn de meest gebruikte systemen droging van ruwe mest of een verwerking van de dunne fractie in een biologie. De verwerking van de dikke fractie van varkensmest, samen met pluimveemest, vindt hoofdzakelijk plaats in grotere en gespecialiseerde mestverwerkingsbedrijven door toepassing van biothermische droging. De energievalorisatie van mest door vergisting, veelal in combinatie met energieteelten of organisch biologisch afval, kan een waardevolle tussenstap zijn bij mestverwerking. Het digestaat na vergisting dient echter een verdere behandeling te ondergaan alvorens in aanmerking te komen voor mestverwerking.

Een overzicht van alle mogelijke technieken en constructeurs vindt u bij technieken. De keuze voor een bepaalde techniek is sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie: mestsoort, grootte van mestverwerkingsplicht, bedrijfsmatige verwerking of grootschaligere aanpak, enzovoort.

Het VCM begeleidt actief initiatiefnemers bij deze keuze door het bekijken van de bedrijfssituatie en de mogelijke technieken aan te geven. Maak hiervoor een afspraak met een VCM-adviseur.
 

Inplantingsvereisten

Voor mestverwerking zijn veelal geen specifieke bestemmingsgebieden voorhanden. Mestverwerking kan gerealiseerd worden in agrarisch gebied, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden. Grootschalige installaties dienen zich te wenden tot lokale of regionale bedrijventerreinen.

We houden eraan twee aspecten naar voren te schuiven die steeds voor ogen gehouden moeten worden bij de inplanting van de installatie, namelijk de vereisten van ruimtelijke ordening en het belang van pro-actieve communicatie met de omwonenden.
 

Vergunningen

Na het kiezen van het meest passende mestverwerkingssysteem en de inplantingsplaats, moeten een milieuvergunning en meestal ook een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. 
 

Uitbating

Bij de uitbating van de mestverwerkingsinstallatie dienen een aantal verplichtingen nagekomen te worden.
 

Subsidies

Subsidies in de land- en tuinbouwsector worden toegekend vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Mestverwerking op zich is hierbij uitgesloten. Bij mestvergisting is echter andere steun mogelijk, en dit zowel bij de investering (verhoogde fiscale aftrek en ecologiepremie) als bij de uitbating (groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten).
 

Eindproducten

Om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen, moeten volgens het Mestdecreet de eindproducten van de mestverwerking geëxporteerd worden buiten Vlaanderen of afgezet worden op niet-landbouwgrond binnen Vlaanderen. Deze afzet is onderworpen aan een aantal wetgevingen


 

 


Created by Westsite