logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Mest & co

 

VCM-studiedag
MESTverwerking & COmmunicatie
8 juni 2005, Provinciehuis Boeverbos te Brugge

'Communicatie' en vooral een 'goede communicatie' wint steeds meer aan belang in het bedrijfsleven. Al jaren beschikt elk groter bedrijf over een communicatieverantwoordelijke of woordvoerder. Maar ook bij kleinere bedrijven blijkt een doordachte communicatie meer en meer noodzakelijk. En dit in een wereld waar de burger bijna letterlijk overspoeld wordt door massa's informatie en waarin diezelfde burger alsmaar assertiever en taalvaardiger wordt en vele, al dan niet gestructureerde, communicatiekanalen ter beschikking heeft. 

Ook in de sector van de mestverwerking is dit niet anders. In de praktijk worden steeds meer mestverwerkingsinitiatieven geconfronteerd met buurtcomité's. Een goede communicatie met de buurman wordt dus noodzakelijk. En ook bij de afzet van de eindproducten van mestverwerking is een goed onderbouwde marketingcommunicatie een belangrijk hulpmiddel.


Pro-actieve en crisiscommunicatie bij het plannen en uitbaten van een mestverwerkingsinstallatie

De buurt is vaak bezorgd over de komst van een mestverwerkingsinstallatie in hun omgeving. Hoeveel extra transport zal die mestverwerking met zich meebrengen? Zal dit geuroverlast veroorzaken? Is er ontploffingsgevaar? zijn hierbij veel gestelde vragen. Mestverwerking levert echter een groot milieukundig voordeel op en is onderhevig aan diverse wetgevingen met controle op alle mogelijke punten. Toch boezemt de realisatie ervan veelal angst in bij de omwonenden. Dit is herkenbaar als het not in my backyard-syndroom, bij onze noorderburen ook wel het n.i.v.e.a.-principe genoemd - niet in voor- en achtertuintjes.
Tijdens het eerste deel van de studienamiddag kwamen twee sprekers aan het woord die de basisprincipes en ook goede en bruikbare tips vooropstelden om beter te kunnen communiceren met de burger.

Prof. Joannes Thuy met 'Omgaan met de media en crisiscommunicatie'

In crisissituaties mag je als ondernemer niet ontkennen dat er een probleem is. Als er zich een crisissituatie voordoet dan moet je ook toegeven dat er iets aan de hand is.
Ook moet je als ondernemer steeds goed voorbereid zijn om de pers te woord te staan. Onderschat ze niet! De mestverwerkers moeten daar volgens de professor vandaag al werk van maken. Ieder bedrijf moet een gebruiksklaar stappenplan liggen hebben en moet dit op geregelde tijdstippen inoefenen. "Dit zal bij ons nooit gebeuren" is niet de juiste instelling om aan crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.
In crisissituaties moet je snel reageren, neem zelf het initiatief tot communicatie, wees actief en wacht niet passief af tot de journalist jou contacteert. Hou je aan steeds het voorbereide stappenplan en begin niet te improviseren.
Daarnaast kan je pro-actief negatieve reacties uit de buurt vermijden door de buren bij je activiteiten te betrekken en dit door bijvoorbeeld het organiseren van opendeurdagen en het uitgeven van informatieve folders over het bedrijf.


Christiaan Devos van Genencor met 'Milieucommunicatie met de buurt'

In het kader van buurtcommunicatie werd een praktijkgetuigenis gebracht door Genencor. Genencor is een internationaal biotechnologisch bedrijf waar door middel van fermentatieprocessen enzymen worden geproduceerd voor diverse industriële toepassingen, zoals onder andere de veevoederindustrie. Genencor heeft een vestiging gelegen in een woongebied in het centrum van Brugge en is daar beter bekend als 'de gistfabriek'.
De productie van enzymen is een bacteriologisch proces waarbij storende geuren kunnen vrijkomen. Genencor is zich al heel lang bewust van de impact van haar activiteiten op de omgeving en onderneemt talrijke acties naar de buurtbewoners toe en dit niet zonder resultaat! 
Een goede communicatie met hun buurtbewoners is gesteund op een aantal basisprincipes. Eerst en vooral mogen er geen loze beloftes gemaakt worden. De nodige investeringen moeten gebeuren om hinder te voorkomen; pas dan kan een duurzame communicatie met de buurt renderen! De buurt kan maar beperkte tijd leven met 'smoesjes', er moet daadwerkelijk engagement tegenover staan. Hierbij wordt op een pro-actieve manier gecommuniceerd met zowel de buurtbewoners als de pers en de overheid. Bij het kleinste vermoeden van potentiële hinder worden de omwonenden vooraf op de hoogte gebracht. De buren worden ook gestimuleerd om de minste hinder te melden. "Beter 10 meldingen dan 1 grote klacht" volgens Chris De Vos van Genencor. Deze meldingen worden onmiddellijk behandeld met een feedback van de genomen maatregelen naar de betrokken persoon. Daarnaast is een buurtrelatieteam actief dat de opmaak en verdeling van nieuwsbrieven verzorgt en events organiseert.
Mijnheer De Vos gaf ons vanuit de praktijk van Genencor niet enkel technische en administratieve oplossingen om geur-, lawaai- en stofhinder te voorkomen, maar bewees ook dat een weldoordacht communicatieplan en een pro-actieve communicatie "in mensentaal" effectief resultaten oplevert. Zo kan een harmonisch samenleven met de buurt verwezenlijkt worden, wat op termijn veel goodwill creëert. Zijn tip om niet alleen een productie-rol maar ook een sociale rol in de buurt te vervullen, kan de mestverwerkers creatief aan het denken zetten.

Marketingcommunicatie bij de afzet van eindproducten van mestverwerking 

Tijdens het tweede deel van deze namiddag werd een ander communicatieaspect bij mestverwerking onder de loepe genomen, namelijk de marketingcommunicatie bij de afzet van de eindproducten.
Wat ontstaan is uit een verplichting groeit uit tot de productie van waardevolle organische meststoffen. Zo kan de mestverwerking op heden wel omschreven worden. Mestverwerking is onderworpen aan een heleboel wetgevingen op zowel Europees, Federaal als Vlaams vlak. Het eindresultaat van deze vele en strikte wetgevingen is dat mestverwerking heel waardevolle organische meststoffen oplevert die voldoen aan de strengste sanitaire eisen en op een ecologisch verantwoorde manier geproduceerd worden.
Oorspronkelijk moesten deze producten geëxporteerd worden buiten Vlaanderen om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Sinds maart 2003 is het tevens mogelijk om deze producten af te zetten op niet-cultuurgrond binnen Vlaanderen en toch te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. De mestverwerkers hebben niet de bedoeling om hun producten in grote hoeveelheden binnen Vlaanderen af te zetten; een groot deel van de productie zal blijvend worden geëxporteerd. Deze zogenoemde particuliere afzet biedt de mestverwerkingssector wel de mogelijkheid om hun producten te valoriseren en zo onrechtstreeks bij te dragen tot een beter imago van hun sector en de landbouwsector in het algemeen.
Het is de taak van het VCM om de mestverwerkers bij de vermarkting van eindproducten te begeleiden. Zo werd in het kader van een project bij de Koning Boudewijnstichting een dialoog opgestart tussen de betrokken actoren bij deze particuliere afzet. Dit heeft onder andere geleid tot een SWOT-analyse van de eindproducten van de mestverwerking. Deze SWOT-analyse biedt een overzicht van de sterktes en de zwaktes van de eindproducten in vergelijking met de kansen en bedreigingen in de omgeving.
In het tweede gedeelte van deze namiddag werd dieper ingegaan op de principes van marketingcommunicatie door Karen Couck van Citigate. Deze theoretische benadering werd aangevuld met een praktijkgetuigenis uit de sector van de gewasbeschermingsmiddelen door Hilde Boudry van Phytofar.

Karen Couck, PR-consulente bij Citigat met 'Marketingcommunicatie: een organisch groeimiddel dat uw zaak laat openbloeien'

Mevrouw Couck illustreerde hoe marketing of promotie het best gestuurd wordt: Welke boodschap wil ik brengen? Aan wie en hoe wil ik die brengen? enzovoort.
Marketing is een positionering van het product via de 4 P's: Product, Plaats, Prijs en Promotie. Marketingcommunicatie behoort bij promotie en biedt een zekere ondersteuning aan het merk en de producten. Het helpt om een relatie op te bouwen met de klant en om het imago vorm te geven en de naamsbekendheid op te bouwen.
Tijdens het voorbereidende traject van marketingcommunicatie is het belangrijk om een antwoord te formuleren op volgende vragen: Wat is mijn product? Waarvoor staat mijn merk? Wat zijn de troeven van mijn product / merk? Wat zijn eventuele nadelen? Voor welke doelgroepen kan mijn product interessant zijn? Welke doelgroepen beschouw ik als prioritair? Hoe denken deze doelgroepen over mijn merk/product? Hoe wil ik dat ze erover denken? Welke boodschappen wil ik overbrengen? Waar / hoe kan ik deze doelgroepen bereiken?
Via de Marcom-mix kan de doelgroep het best bereikt worden. Dit is de de som van alle communicatiemiddelen die worden ingezet om het merk en de producten te promoten en de naamsbekendheid op te bouwen. De PR (Pers en Public Relations) is hier een onderdeel van. Het voordeel van mediarelaties is dat u een forum krijgt om uw merk en product voor te stellen. De doelgroepen kunnen ruimer geïnformeerd worden en uw verhaal krijgt extra geloofwaardigheid. Boodschappen moeten echter verbazen, goed getimed zijn en worden het best gebruiksklaar afgeleverd aan de perscontacten.

Hilde Boudry namens Phytofar met 'Marketingcommunicatie van gewastbeschermingsmiddelen'

Tijdens de VCM-studienamiddag MEST & CO werd de vergelijking gemaakt met de marketing van gewasbeschermingsmiddelen. Hilde Boudry van Phytofar schetste een aantal gelijkenissen en tegenstellingen tussen beide sectoren.
Allebei kampen ze met een negatief beeld bij de burger en worden ze sterk gecontroleerd door de overheid. Ze hebben tevens dezelfde eindgebruiker en dezelfde handelskanalen. Daarnaast zijn multinationale bedrijven, hoge R&D kosten en patenten typerend voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, wat niet van toepassing is bij mestverwerking. Ook is het organisch karakter van de eindproducten van mestverwerking een sterk voordeel ten opzichte van de chemische samenstelling van gewasbeschermingsmiddelen.
Belangrijk om weten is, dat de particuliere consument andere eisen stelt qua verpakking dan de professionele gebruiker. Tevens is het belangrijk om een 'Unique Sales Proposition' of een uniek verkoopsargument voor uw product voorop te stellen waarop de verdere marketingcommunicatie gebaseerd is. Dit moet gebaseerd zijn op de sterktes van het product. Sterktes van de eindproducten van mestverwerking zijn ongetwijfeld: het organisch karakter, een product van eigen bodem en het feit dat ze veilig en gehygiëniseerd zijn doordat ze onderworpen zijn aan onder andere de Europese Verordening 1774.
Naast het ontwikkelen van een merknaam is het communiceren rond een goed gebruik minstens even belangrijk.
Op het gebied van promotie dienen alle paden zo goed als mogelijk bewandeld te worden: advertising (in tijdschriften, vakbladen, …), sales promotion (korte acties om verkoop te stimuleren), public relations (alle niet-persoons gerichte acties) en personnel selling (gesprekken met mogelijke aankopers).
De consumentenprijs moet bepaald worden in functie van de gepercipiëerde waarde van het product, de markt, de concurrentie, de kostprijs en de vaste en variabele kosten.

 
Mest & co Mest & co Mest & co


Created by Westsite