logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Wat is mestverwerking?

 

In het mestdecreet spreekt men van mestverwerking bij:

  • export van ruwe pluimveemest of paardenmest buiten het Vlaamse Gewest;
  • export van behandelde dierlijke mest buiten het Vlaamse Gewest (incl. omzetting naar milieuneutrale componenten zoals N2);
  • afzet van behandelde dierlijke mest in parken, plantsoenen en particuliere afzet binnen het Vlaamse Gewest;
  • omzetting van dierlijke mest naar kunstmest (bv. stripping of chemische luchtwassers produceren ammoniumsulfaat of spuiwater, dit wordt door de mestbank aanzien als productie van kunstmest en hiervoor kunnen mestverwerkingscertificaten verkregen worden indien dit wordt aangegeven bij de mestbankaangifte).
  • export van andere dierlijke mest dan pluimveemest of paardenmest, op basis van een expliciete en voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van het land of de regio van bestemming.*
 
* Dit is het geval voor de export van onbewerkte varkensmest naar bepaalde regio's in Zuid-Nederland, meer info op de site van de Mestbank.
 

Wie moet dierlijke mest verwerken?

  • Bepaalde landbouwers die behoren tot een bedrijfsgroep die 'mestverwerkingsplichtig' is.  
  • Alle landbouwers die hun productie van dierlijke mest niet op landbouwgrond binnen het Vlaamse Gewest kunnen afzetten (dit is meer dan de hoeveelheid mest die verplicht moet verwerkt worden).
 

Verschil tussen mestbewerking en mestverwerking:

  • Mestbewerking is het behandelen van dierlijke mest waarna de nutriënten vervat in de dierlijke mest terug op Vlaamse landbouwgrond worden gebracht. Hierbij is dus niet voldaan aan de doelstelling van mestverwerking.
  • Mestverwerking is het behandelen van dierlijke mest waarna de nutriënten niet meer op Vlaamse landbouwgrond worden gebracht, maar onder de vorm van organische meststoffen worden geëxporteerd, afgezet worden naar particulieren, omgezet worden naar kunstmeststoffen of omgezet worden naar milieuneutrale componenten.

Let op: Iedere uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit voor dierlijke mest of andere meststoffen, van meer dan 300 kg P2O5 per jaar is aangifteplichtig.


Laatste aanpassing: april 2015

 


Created by Westsite